نیلوفر 27

هنرهای دستی مثل خیاطی قلاب بافی بافتنی گلدوزی و آشپزی

شلوار مردانه یا کمری :


اندازه ها :
قد از کمر تا قوزک پا : 73 سانت
دور باسن : 100 سانت
دور کمر : 72 سانت
قد از کمر تا زانو : 49 سانت
دور دمپا : 40 سانت

ابتدا برای رسم الگوی شلوار ، دور باسن را بر 4 تقسیم میکنیم ، عدد به دست آمده عرض الگو را تشکیل میدهد و طول الگو هم قد از کمر تا پا .
دور باسن / 4 = عرض کادر که در اینجا میشود 100/4=25
سپس دور باسن را بر 20 تقسیم میکنیم ، عدد به دست آمده را به اضافه 1 میکنیم ، گشادی فاق جلو به دست می آید .
( دور باسن / 20 ) + 1 = گشادی فاق جلو که در اینجا میشود ( 100 / 20 ) + 1 = 6
دوباره دور باسن را بر عدد 4 تقپسیم میکنیم ، قد فاق به دست می آید ، اگر دور باسن 90 یا کمتر از 90 بود ،
4 / 1 دور باسن را به اضافه 3 میکنیم تا قد فاق بلندتر شود .
دور باسن / 4 = قد فاق که در اینجا میشود 100 / 4 = 25 که این اندازه برای دور باسن بالاتر از 90 بود
اگر دور باسن کمتر از 90 یا 90 بود به این روش عمل میکنیم   ( دور باسن / 4 ) + 3 = قد فاق
سپس برای به دست آوردن بلندی فاق ، قد فاق را بر عدد 3 تقسیم میکنیم ، بلندی فاق به دست می آید .
قد فاق / 3 = بلندی فاق  که در اینجا میشود 25 / 3 = 3 / 8
برای به دست آوردن دمپای جلوی شلوار ، دور دمپا را از 4 کم میکنیم ، عدد به دست آمده را تقسیم بر 2 میکنیم ، دمپای جلو به دست می آید .
( دور دمپا – 4 ) / 2 = دمپای جلو که در اینجا میشود ( 40 - 4 ) / 2 = 18
برای خط اتو ، عرض کادر به اضافه گشادی فاق جلو کرده ، عدد به دست آمده را تقسیم بر 2 میکنیم ، خط اتو به دست می آید .
( عرض کادر + گشادی فاق جلو ) / 2 = خط اتو که در اینجا میشود ( 25 + 6 ) / 2 = 5 / 15
برای به دست آموردن گشادی فاق پشت ، گشادی فاق جلو را در 2 ضرب میکنیم ، عدد به دست آمده گشادی فاق پشت است .
گشادی فاق جلو * 2 = گشادی فاق پشت که در اینجا میشود 6 * 2 = 12
برای رسم الگو ، قد فاق را از خط کمر به پایین علامت زده رسم میکنیم ، از فد فاق ، بلندی فاق را بالا آمده و خط آنرا نیز رسم میکنیم .
خط از کمر تا زانو را نیز علامت زده و رسم میکنیم .
سپس از خط قد فاق ، گشادی فاق جلو را خارج شده و علامت میزنیم .
این نقطه را به بلندی فاق روی الگو وصل میکنیم ، و از طرف پایین هم این نقطه را به خط از کمر تا زانو وصل میکنیم ، سپس خط اتوی شلوار را رسم میکنیم از خط کمر تا خط دمپا ، بعد روی خط دمپا ، از اطراف خط اتو اندازه دمپای جلو را خارج شده و علامت میزنیم ، این نقاط را یکی به خط کمر تا زانو که به گشادی فاق هم اتصال دارد وصل میکنیم و نقطه دیگر با به فاصله 4 الی 5 سانت زیر خط قد فاق رسم میکنیم .
سپس 4 / 1 دور کمر را به دست آورده و از 4 / 1 دور با - سن کم میکنیم ، مقدار ساسونها به دست می آید .
دور کمر / 4 که میشود 72 / 4= 18
4 / 1 دور باسن – 4 / 1 دور کمر = اندازه ساسونها که در اینجا میشود 25 – 18 = 7
سپس از این 7 سانت 2 سانت آنرا برای جا زیپ تو رفته و به بلندی فاق وصل میکنیم . 5 سانت باقی مانده را 2 سانت از خط پهلو ساسون گرفته که قد این ساسون 10 سانت است ، 3 سانت باقی مانده را از اطراف خط اتو خارج شده و به قد 10 سانت رسم میکنیم ، اگر خاستیم کمر چین بخورد ، این ساسونها را در نمی آوریم .
سپس از ساسون 2 سانتی پهلو ، 1 سانت بالا رفته و به محل ساسون جا زیپ وصل میکنیم.
این الگوی اولیه جلوی شلوار بود .
برای رسم جیب شلوار ، 2 سانت ساسون پهلو را در آورده و 3 سانت روی خط کمر داخل میشویم ، این عدد در بچه ها 2 سانت است .
طول دهانه جیب 16 تا 19 سانت است ، از نقطه 3 روی خط کمر طول دهانه جیب را به صورت اریب روی خط پهلو اندازه زده ، و رسم میکنیم .
سپس از خط کمر قد جیب را که 30 سانت است پایین آمده و علامت میزنیم ، از این نقطه عرض جیب را که 12 تا 14 سانت است داخل شده و خطی رسم میکنیم .
از این نقطه به طرف خط کمر ، خطی صاف رسم میکنیم که این جیب شلوار میباشد که باید یک بار برای سجاف که از طول دهانه جیب است رولت کنیم و یک بار هم برای کیسه جیب که قسمتهای اضافی زیر جیب را هم دارد رولت کنیم .
سپس پشت شلوار که الگوی اولیه جلوی شلوار را رسم کرده و ازقسمت فد فاق ، گشادی فاق پشت را خارج شده و علامت میزنیم .
از خط کمر تا زانو 2 سانت خارج شده و علامت میزنیم ، روی خط دمپا هم از دمپای جلو از دوطرف 2 سانت خارج میشویم ، 2 سانت طرف گشادی فاق را به 2 سانت خط کمر تا زانو وصل میکنیم و به اندازه خط اریب ما بین گشادی فاق جلو و خط کمر تا زانو این نقطه را به فاق پشت وصل کرده ، نقطه به دست آمده را به بلندی فاق وصل میکنیم
2 سانت دیگر دمپا را به فاصله 4 الی 5 سانت قد فاق وصل میکنیم ، سپس از ساسون جازیپ 3 سانت بالا رفته و به 1 سانت خط پهلو وصل میکنیم .

مقدار پارچه برای این شلوار :
قد شلوار + 20 به عرض 140 سانت

مراتب دوخت شلوار :
جیب
درز پهلو از کمر به طرف دمپا
درز وسط پا از دمپا به طرف فاق
دوخت ساسونها یا چین کمر
درز فاق جلو و پشت
دوخت جا زیپ
وصل کمر
زاپاس دوخت تماما 2 سانت غیر از کمر که 1 الی 5 / 1 سانت است .

جلوی شلوار

http://www.farsiget.com/viewer.php?file=8fnvfdaqzkf661eg3.jpg

پشت شلوار

http://www.farsiget.com/viewer.php?file=g6dpecxbkgg1psddmuf2.jpg

جیب شلوار

http://www.farsiget.com/viewer.php?file=1u2i5vhvr3ihgovq9lu.jpg

http://www.farsiget.com/viewer.php?file=961sqwgg2kkao24filiy.jpg

نوشته شده در سه شنبه بیست و هفتم مهر ۱۳۸۹ساعت 13:3 توسط نیلوفر|


آخرين مطالب
» جواب دادن به سوالات شما
» نوع دیگری از بافت توری زیگزاگی ....
» آموزش بافت جودانه ....
» آموزش بافت کشبافت ....
» آموزش بافت ابری .....
» آموزش بافت ساده ....
» پاپوش زنانه و دخترانه .....
» کلاه و شال گردن .....
» شنل و کلاه دخترانه ( قسمت دوم کلاه ) .....
» شنل و کلاه دخترانه ( قسمت اول شنل ) ....

Design By : Pichak